ochrana osobních údajů informace pro kandidáty

jak nakládáme s vašimi daty

informace pro kandidáty o zpracování osobních údajů kandidátů

kdo jsme

Společnost Randstad s.r.o., IČ: 247 32 486, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169697 (dále jen „Randstad”) se zavázala k ochraně osobních údajů, se kterými nakládá. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Randstad je správcem osobních údajů ve smyslu Zákona.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, kdo jsme, pro jaké účely používáme vaše údaje, jakým způsobem s nimi pracujeme, komu je můžeme zpřístupnit (například klienti nebo jiné společnosti skupiny Randstad), komu mohou být předány a jaká jsou vaše práva.

Randstad společně se svými dceřinými společnostmi a pobočkami (dále společně jen „Koncern Randstad“) zpracovává a uchovává vaše osobní údaje (uvedené v těchto zásadách) pro účely popsané níže.

jaké osobní údaje Randstad zpracovává?

Randstad zpracovává následující informace:

 • jméno, adresa, e-mail a další kontaktní informace;
 • datum narození, věk, rodinný stav, pohlaví;
 • státní příslušnost, fotografie (pokud existuje);
 • průkaz totožnosti, pracovní povolení (při zaměstnávání cizinců);
 • životopis, odborná praxe, pracovní reference a kvalifikace, znalosti cizích jazyků;
 • informace o aktuální pozici na trhu práce;
 • jakékoli další informace, které předkládáte a které jsou relevantní pro profil uchazeče o zaměstnání nebo ve vztahu ke konkrétní volné pracovní pozici nebo pracovní nabídce, jakož i informace poskytnuté pro uzavření pracovní smlouvy nebo během případného pracovního vztahu se společností.

proč Randstad potřebuje mé osobní údaje?

Randstad zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

 • vyhledání a zprostředkování zaměstnání;
 • vedení databáze kandidátů pro účely zprostředkování zaměstnání;
 • posuzování schopností, znalostí a osobnostního profilu kandidátů v assessment centru pro účely zprostředkování zaměstnání;
 • předávání životopisů kandidátů potenciálním zaměstnavatelům;
 • získávání a využívání referencí předchozích zaměstnavatelů kandidátů pro účely výběrového řízení;
 • provádění auditu vyžadovaného právními předpisy;
 • provádění auditu vyžadovaného mateřskou společností Zprostředkovatele nebo jinou společností z koncernu Randstad, do kterého Zprostředkovatel patří.

Vaše osobní údaje nebudou pracovávány k jiným než k výše popsaným účelům, aniž bych vás Randstad informoval nebo aniž by Randstad obdržel váš souhlas.

na základě čeho Randstad mé osobní údaje zpracovává?

Randstad zpracovává vaše osobní údaje:

 • na základě vašeho souhlasu, který Randstad udělíte prostřednictvím internetových stránek Randstad, emailem, osobně podpisem formuláře či jiným způsobem;
 • za účelem plnění smlouvy (např. pracovní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb) – vaše osobní údaje nejste povinni sdělovat, pokud však Randstad nesdělíte potřebné údaje, nebude s vámi možné uzavřít např. pracovní smlouvu;
 • za účelem splnění zákonné povinnosti (např. údaje nutné pro výpočet a odvod sociálního pojištění)
 • za účelem naplnění legitimních zájmů společnost Randstad

jakým způsobem Randstad s osobními údaji nakládá?

Randstad nakládá s vašimi osobními údaji za účelem uvedeným výše a přijal potřebná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a integrity údajů, jakož i k zabránění jejich změnám, ztrátám nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Použití vašich osobních údajů může zahrnovat také jejich předáním jiným osobám/subjektům (viz níže) a převod do jiných zemí. Právní řád jiných zemí nemusí zaručit stejnou úroveň ochrany jako zákony v České republice, a proto byla přijata technická a smluvní opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. 

Používání vašich údajů v souladu s těmito zásadami může zahrnovat jejich převod do jiných zemí, mimo Evropskou unii (audity mateřské společnosti, správa serverů servisním centrem z jiné země atd.) Za účelem zajištění dostatečné ochrany vašich osobních údajů přijal Randstad příslušné záruky. 

předává Randstad mé osobní údaje jiným osobám (společnostem)?

Randstad může vaše osobní údaje předat, tedy sdílet, a to:

 • společnostem v rámci Koncernu Randstad pro účely interního auditu a analýz;
 • klientům Randstad, tj. potenciálním zaměstnavatelům včetně zahraničních, pro účely výběrového řízení, zprostředkování zaměstnání, dočasného přidělení zaměstnanců a s tím související činnosti;
 • externím poskytovatelům služeb Randstad (např. pro účely externího školení, poskytování stravenek nebo zajištění ubytování).

jak dlouho Randstad uchovává mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let anebo dle lhůt stanovených příslušnými právními předpisy.

jaká jsou moje práva?

Můžete Randstad kdykoliv požádat o:

 • kontrolu osobních údajů, které o vás zpracováváme a uchováváme;
 • opravu těchto osobních údajů, pokud jsou nesprávné;
 • vymazání vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování;
 • obdržení osobních údajů, které jste Randstad poskytli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

dále máte právo:

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
   

Vaší žádosti bude Randstad věnovat zvláštní pozornost, tak aby bylo co nejvíce zajištěno uplatnění vašich práv. V této souvislosti vás Randstad může požádat o předložení dokladu totožnosti, tak aby byla ověřena vaše identita.

O provedených krocích vás bude Randstad informovat do 1 měsíce od zadání vašeho požadavku. Prosím vezměte na vědomí, že v konkrétních případech (například kvůli zákonným požadavkům) nemusí být vaše žádost vyřízena okamžitě.

mohu odvolat svůj souhlas, který jsem Randstad udělil?

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, a to na emailové adrese osobniudaje@randstad.cz.

Zároveň upozorňujeme, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů na základě předtím uděleného souhlasu, ani na další zpracování stejných údajů na jiném právním základě (např. smlouva nebo dodržování zákonné povinnosti).

máte další otázky?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo jakékoliv obavy týkající se ochrany vašich osobních údajů nebo chcete-li uplatnit vaše práva, kontaktujte nás na emailové adrese osobniudaje@randstad.cz.

Poslední aktualizace: 20. 2. 2018