ochrana osobních údajů informace pro klienty

Informační povinnost pro klienty a potenciální klienty společnosti Randstad s.r.o.

sub title

Společnost Randstad s.r.o., Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 24732486  tel.: 222 210 013, email: randstad@randstad.cz (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve znění účinném od 25.5.2018 informuje klienty a potenciální klienty Společnosti (dále jen „Subjekty údajů“) o zpracování jejich osobních údajů.

U společnosti působí pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého může zaměstnanec kontaktovat na emailové adrese  osobniudaje@randstad.cz

Společnost tímto informuje Subjekty údajů, že zpracovává jejich osobní údaje na základě právního titulu plnění právní povinnosti vyplývající z plnění smluvní povinnosti:

Subjekt údajů: klient/potenciální klient

Účel: realizace dočasného přidělení zaměstnance k uživateli, poskytnutí služby permanent placement nebo jiných služeb poskytovaných Společností

Rozsah: nezbytně nutný, který bezprostředně souvisí s realizací poskytovaných služeb

Doba uložení:
i) po dobu trvání poskytování služby/jednání o spolupráci
ii) po dobu oprávněného zájmu spočívajícího v promlčecí době jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a po dobu eventuální archivační doby stanovené zákonem

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost však neprovádí žádné individuální automatizované rozhodování včetně profilování.

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřístupněny ke zpracování dodavatelům následujících služeb: IT systémy, zabezpečení fyzických prostor, ostraha a dalších dle nutnosti.

Společnost informuje Subjekt údajů, že za podmínek stanovených v Nařízení Subjekt údajů vůči Společnosti:

 1. má právo na výmaz svých osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením;
 2. má právo na přístup ke svým osobním údajům;
 3. má právo na opravu – můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
 4. má právo na to, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů v případě, že:
  • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů;
 5. pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Společnost toto porušení bez zbytečného odkladu Subjektu údajů.
 6. Právo na přenositelnost – pouze u osobních údajů zpracovávaných na základě smlouvy anebo souhlasu a k tomu automatizovaně.
 7. Právo na námitku – pouze u zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti anebo pro splnění úkolu prováděném ve veřejném zájmu.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto byl Subjekt údajů poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 – 22 Nařízení.