jak zpracováváme osobní údaje

klienti a dodavatelé

Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů.
Správcem osobních údajů je společnost Randstad HR Solutions s.r.o., IČ 08025851, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 311763 , randstad@randstad.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V naší společnosti působí pověřenec pro ochranu osobních údajů. Můžete jej kontaktovat na emailové adrese osobniudaje@randstad.cz

V jakých situacích osobní údaje zpracováváme?

V souvislosti se stávajícími nebo budoucími obchodními vztahy mezi společností Randstad HR Solutions s.r.o. a stávajícími či budoucími klienty a dodavateli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje kontaktních osob stávajících či budoucích klientů a dodavatelů.

Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem:

 • usnadnění a vybudování stávajícího či budoucího obchodního vztahu, a to na základě oprávněného zájmu společnosti Randstad HR Solutions s.r.o.
 • pro vybudování obchodního vztahu
  administrace a vedení obchodního vztahu, a to na základě plnění smlouvy uzavřené mezi společností Randstad HR Solutions s.r.o. a klientem či dodavatelem
 • provádění analýz trhu, testů, rozvoje obchodu, a to na základě oprávněného zájmu k zajištění souladu služeb společnosti Randstad HR Solutions s.r.o. a potřeb kandidátů, zaměstnanců a klientů
 • přímého marketingu a nabídek společnosti Randstad HR Solutions s.r.o., a to na základě oprávněného zájmu k zachování dobrých vztahů se stávajícími klienty - máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů, a to v odpovědi na předmětný marketing či nabídku nebo emailem na adresu osobniudaje@randstad.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme?

O kontaktních osobách stávajících či budoucích klientů a dodavatelů zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • emailová adresa
 • podpis
 • název pozice
 • případné další relevantní údaje

Z jakých zdrojů tyto osobní údaje pocházejí?

Osobní údaje popsané v této informaci pocházejí z následujících zdrojů:

 • údaje jste nám poskytl/a vy v souvislosti se stávajícím obchodním vztahem mezi společností Randstad HR Solutions s.r.o. a Vaší společností
 • údaje jste nám poskytl/a vy v souvislosti s možným budoucím obchodním vztahem mezi společností Randstad HR Solutions s.r.o. a Vaší společností
 • z jiných zdrojů jako např. služby třetích stran, které poskytují informace v souvislosti s pracovními nabídkami
 • z veřejně dostupných zdrojů, např. oficiálních internetových stránek Vaší společnosti

Jak osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme?

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, kterými jsou zejména dodavatelé informačních technologií, poskytovatelé poštovních služeb;
 • společnosti Randstad N.V. patřící do koncernu Randstad pro účely interního auditu.

Jak dlouho budou u nás vaše údaje uloženy?

Vaše údaje, které o vás zpracováváme, jsou u nás uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Randstad HR Solutions s.r.o. a Vaší společností a dále pak (pokud je to v každém jednotlivém případě relevantní) na základě oprávněného zájmu správce po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i vašeho souvisejícího nároku.

V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy osobní údaje, po předepsanou dobu.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu ukládáme osobní údaje po dobu 5 let od skončení realizace našeho posledního smluvního vztahu.

Jaká máte práva při zpracování vašich osobních údajů?

Pokud jde o osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup – můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o vás zpracováváme
 • Právo na výmaz – můžete správce požádat, aby vymazal vaše osobní údaje, dojde-li k některé z následujících situací:
  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  b) odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  c) vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  d) vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  e) vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  f) vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
 • Právo na omezení zpracování - můžete správce požádat, aby omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  a) popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  b) zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  d) vznesl/a jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů u správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Jak nás můžete kontaktovat

Chcete-li uplatnit svá práva spojená se zpracováním osobních údajů, můžete se na nás obrátit písemně zásilkou zaslanou na adresu sídla naší společnosti nebo emailem na osobniudaje@randstad.cz nebo osobně na jakékoliv naší pobočce.