ochrana osobních údajů informace pro klienty a dodavatele

informace o zpracování osobních údajů v rámci činnosti agentury práce

Ochrana vašeho soukromí a vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k vašim osobním údajům přístup, a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Pokud jste stávajícím či potenciálním klientem či dodavatelem  společnosti Randstad s.r.o., naleznete informace o shromažďování a zpracovávání osobních údajů zde.

***************************************

 1. Kdo je správcem osobních údajů?
  Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů.
  Správcem osobních údajů je společnost Randstad s.r.o., se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24732486, randstad@randstad.cz
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  V naší společnosti působí pověřenec pro ochranu osobních údajů. Můžete jej kontaktovat na emailové adrese osobniudaje@randstad.cz
 3. V jakých situacích osobní údaje zpracováváme?
  V souvislosti se stávajícími nebo budoucími obchodními vztahy mezi společností Randstad s.r.o. a stávajícími či budoucími klienty a dodavateli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje kontaktních osob stávajících či budoucích klientů a dodavatelů. 
 4. Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu osobní údaje zpracováváme?
  Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem:

  - usnadnění a vybudování stávajícího či budoucího obchodního vztahu, a to na základě oprávněného zájmu společnosti Randstad s.r.o. pro vybudování obchodního vztahu

  - administrace a vedení obchodního vztahu, a to na základě plnění smlouvy uzavřené mezi společností Randstad s.r.o. a klientem či dodavatelem

  - provádění analýz trhu, testů, rozvoje obchodu, a to na základě oprávněného zájmu k zajištění souladu služeb společnosti Randstad s.r.o. a potřeb kandidátů, zaměstnanců a klientů

  - přímého marketingu a nabídek společnosti Randstad s.r.o., a to na základě oprávněného zájmu k zachování dobrých vztahů se stávajícími či budoucími klienty a dodavateli - máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů, a to v odpovědi na předmětný marketing či nabídku nebo emailem na adresu osobniudaje@randstad.cz 

 5. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  O kontaktních osobách stávajících či budoucích klientů a dodavatelů zpracováváme zejména následující osobní údaje:

  - jméno a příjmení
  - telefonní číslo
  - emailová adresa
  - podpis
  - název pozice
  - případné další relevantní údaje

 6. Z jakých zdrojů tyto osobní údaje pocházejí?
  Osobní údaje popsané v této informaci pocházejí z následujících zdrojů:

  - údaje jste nám poskytl/a vy v souvislosti se stávajícím obchodním vztahem mezi společností Randstad s.r.o. a Vaší společností

  - údaje jste nám poskytl/a vy v souvislosti s možným budoucím obchodním vztahem mezi společností Randstad s.r.o. a Vaší společností

  - z jiných zdrojů jako např. služby třetích stran, které poskytují informace v souvislosti s pracovními nabídkami

  - z veřejně dostupných zdrojů, např. oficiálních internetových stránek Vaší společnosti
 7. Jak osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme?
  Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.
 8. Kdo je příjemcem osobních údajů?
  Osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

  - našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, kterými jsou zejména dodavatelé informačních technologií, poskytovatelé poštovních služeb;

  - zaměstnancům v případech, kdy projevíte zájem o jejich účast ve výběrovém řízení na určitou volnou pracovní pozici;

  - společnosti Randstad N.V a Randstad Holding International Services B.V. patřící do koncernu Randstad pro účely interního auditu.
 9. Jak dlouho budou u nás vaše údaje uloženy?
  Vaše údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu, jsou u nás uloženy po dobu 5 let, neodvoláte-li svůj souhlas dříve, a dále pak (pokud je to v každém jednotlivém případě relevantní) na základě oprávněného zájmu správce po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i vašeho souvisejícího nároku.
  V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy osobní údaje, po předepsanou dobu.

  Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu ukládáme osobní údaje po dobu 5 let od skončení realizace našeho posledního smluvního vztahu.
 10. Jaká máte práva při zpracování vašich osobních údajů?
  Pokud jde o osobní údaje, máte následující práva:

  - Právo na přístup – můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.

  - Právo na opravu – můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o vás zpracováváme

  - Právo na výmaz – můžete správce požádat, aby vymazal vaše osobní údaje, dojde-li k některé z následujících situací:
  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  b) odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  c) vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  d) vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  e) vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  f) vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

  - Právo na omezení zpracování - můžete správce požádat, aby omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  a) popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  b) zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  d) vznesl/a jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

  - Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

  - Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat

  - Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů u správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce

  - Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz