jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Jakožto o kandidátovi o Vás shromažďujeme a zpracováváme například následující osobní údaje:

  • Identifikační údaje – můžeme zpracovávat Vaše jméno, kontaktní údaje (včetně adresy trvalého nebo přechodného bydliště, telefonního čísla domů a mobilního telefonního čísla, soukromé emailové adresy), občanství a zemi trvalého pobytu, datum a místo narození, (ve výjimečných případech) pohlaví, podpis a jazyky, které ovládáte.
  • Životopis a další náborové informace – můžeme zpracovávat Váš životopis/resumé, pracovní zkušenosti, informace o Vašich schopnostech, zkušenostech a vzdělání a další relevantní informace (například fotografie, poznámky z pohovoru a osobní údaje, které jsou součástí průvodního dopisu nebo přijímacího procesu).
  • Informace o náhradách a benefitech – můžeme zpracovávat osobní údaje týkající se Vašich aktuálních náhrad a benefitů včetně (bez omezení) aktuálního bonusu, opakovaných plateb a benefitů.
  • Identifikátory vydávané vládou – ze zákona můžeme zpracovávat identifikátory vydávané vládou včetně (bez omezení) rodného čísla, čísla sociálního pojištění a čísla sociálního zabezpečení.
  • Fotografie a videonahrávky – fotografie a videa Vaší osoby můžeme pořizovat, pokud se účastníte náborových akcí, setkání, konferencí apod.
  • Záznamy hovorů – při volání do našich call center můžeme Váš hlas a řeč zpracovávat nahráváním.
  • Informace o návštěvníkovi – při vstupu do našich prostor můžeme z bezpečnostních důvodů shromažďovat Vaše jméno, kontaktní údaje, registrační značku vozidla a jiné identifikační údaje. Pokud je to ze zákona povinné, můžeme Vás ze zdravotních a bezpečnostních důvodů požádat i o poskytnutí informací o Vašem zdravotním stavu (včetně informací týkajících se virových infekcí, chřipky apod.).
  • Výsledky průzkumů – můžeme zpracovávat Vaše odpovědi na otázky v našich průzkumech.
  • Informace, které se rozhodnete s námi sdílet, a obsah naší komunikace – pokud se rozhodnete je nám sdělit, můžeme zpracovávat i dodatečné osobní údaje (např. během naší komunikace).
  • Nepřímo získané údaje (viz následující odstavec) - v rozsahu nepřesahujícím rozsah stanovený zákoníkem práce pro výběrové řízení v období před vznikem pracovního poměru.

Tyto údaje lze získat:

V druhém případě Vás budeme informovat o účelu a zdrojích údajů, které používáme, když s Vámi budeme komunikovat v souvislosti s našimi náborovými aktivitami, nebo v každém případě do jednoho měsíce od okamžiku, kdy Vaše údaje nepřímo získáme. Výjimkou jsou případy, kdy by poskytnutí těchto informací způsobilo nepřiměřené úsilí. V takovém případě můžeme přijmout alternativní opatření na ochranu Vašich práv a svobod.

proč potřebujeme vaše osobní údaje?

Účely, k nimž zpracováváme Vaše osobní údaje

Právní základy pro zpracování osobních údajů

Výběrové řízení na konkrétní pracovní pozice v našich společnostech

Zpracování je nezbytné pro splnění pracovněprávních povinností; a/nebo

Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu na realizaci náborového procesu a výběru našich budoucích zaměstnanců z řad uchazečů.

Registrujeme Vás v našem registru uchazečů, abychom Vám mohli doporučovat pracovní nabídky na základě Vašeho profilu a umožnili našim konzultantům poskytovat Vám pracovní nabídky na míru.

Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem může dojít, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas.

Školení a aktualizace systémů/statistické účely. Některé systémy, které používáme pro náborovou činnost, jsou založeny na technologii strojového učení. Aby tato technologie spolehlivě fungovala, je třeba ji trénovat a aktualizovat na základě stávajících dat. Osobní údaje můžeme zpracovávat také souhrnně pro statistické účely. 

Na základě našeho oprávněného zájmu na školení a aktualizaci našich systémů. Zavedli jsme zmírňující opatření k omezení dopadu na soukromí, jako je například zrušení identifikace a snadné odhlášení ve Vašich volbách.

Vedení sporů a soudní spory a vyřizování případných hlášení prostřednictvím Postupu oznamování nevhodného chování

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a správu právních nároků/sporů a vyřizování hlášení o případných oznámení nevhodného chování ve společnosti Randstad nebo ve vztahu ke společnosti Randstad.

Dodržování pracovněprávních předpisů, daňových předpisů a předpisů o sociálním zabezpečení a dalších právních nebo regulačních požadavků (např. požadavků na rovné příležitosti a rozmanitost na pracovišti).

Zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení.

Zveřejnění Vašich fotografií pro marketingové účely

Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem může dojít, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas.

Zařízení, bezpečnost a pohotovostní plánování

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana a zabezpečení našeho majetku, našich zařízení, našich informačních systémů a našich zaměstnanců.

Provádění podnikových transakcí (včetně fúzí, akvizic a prodejů).

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zájem společnosti Randstad rozvíjet své podnikání prostřednictvím fúzí, akvizic a prodejů.

Záznamy hovorů uskutečněných v našich call centrech

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a správu právních nároků/sporů.

Zasílání přímého marketingu včetně průzkumů a statistických účelů.

Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem může dojít, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas.

jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, pokud tento souhlas neodvoláte. Pokud zpracování není založeno na souhlasu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání náborového procesu týkajícího se konkrétní pracovní pozice, o kterou jste se ucházeli, nejdéle však po dobu 6 měsíců od data Vaší žádosti. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po ukončení takového procesu, pokud je to nezbytné v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo potenciálním sporem (např. potřebujeme tyto osobní údaje k určení nebo obhajobě právních nároků); v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat až do ukončení takového sporu. Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu uchováváme vaše údaje po dobu 5 let od ukončení posledního smluvního vztahu. Pokud jste kontaktovali naše call centrum, záznam o hovoru bude uchováván po dobu 6 měsíců. Pokud nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty obsahující Vaše údaje po stanovenou dobu