obchodní zásady

Randstad

Společnost Randstad je globálním lídrem v oblasti zajišťování lidských zdrojů. Spojením výhod dnešních technologií a nadšení našich pracovníků (naše strategie Tech & Touch) chceme poskytovat služby, které jsou blíže lidem. Říkáme tomu „Human Forward“. Naším hlavním cílem je do roku 2030 ovlivnit pracovní životy 500 milionů lidí po celém světě. Ve snaze toho dosáhnout si společnost Randstad uvědomuje potřebu vždy jednat bezúhonně a respektovat lidská práva v souladu se základními hodnotami a obchodními zásadami naší společnosti.

Základní hodnoty společnosti Randstad – znát, sloužit, důvěřovat, prosazovat zájmy všech a usilovat o dokonalost – nám umožňují vidět, co je správné. Naše Obchodní zásady tyto základní hodnoty podporují a zajišťují, že potřeby světa, v němž pracujeme, a naše obchodní a osobní chování jsou vzájemně sladěny a posilovány.

Randstad si také uvědomuje svoji odpovědnost za externí vztahy. Stejné obchodní zásady platí i pro interakci s našimi uchazeči o zaměstnání, dodavateli, zákazníky a dalšími obchodními partnery a společnost Randstad podporuje pokračující aktivní dialog se zainteresovanými stranami ve světě práce.

V tomto duchu se společnost Randstad stala signatářem inciativy OSN Global Compact a respektuje a podporuje jejích deset zásad1 s ohledem na lidská práva, práci, životní prostředí a boj proti korupci. Snažíme se, aby se zásady obsažené v Global Compact staly součástí naší strategie, kultury, každodenních činností a také samotných našich obchodních zásad.

Obchodní zásady představují náš minimální standard, který aplikujeme na všechny naše zástupce, zaměstnance, vedoucí pracovníky a ředitele. Nikdo není oprávněn naše obchodní zásady porušovat. Některé z obchodních zásad jsou blíže popsány v samostatných politikách a postupech společnosti Randstad.

znát

Jsme odborníci. Známe naše zákazníky, uchazeče o zaměstnání, dodavatele a další obchodní partnery. V našem odvětví znalost často hraje klíčovou roli.

 1. Známe a dodržujeme zákony, které řídí naše podnikání, mezinárodní zásady ochrany lidských práv a vnitřní politiky a postupy společnosti Randstad.
 2. Známe a dodržujeme zákony o hospodářské soutěži a antimonopolní zákony.
 3. Známe a dodržujeme zákony o zneužívání interních důvěrných informací pro obchodování s akciemi nebo cennými papíry společnosti Randstad.
 4. Zajišťujeme, že naše záznamy (včetně těch, které obsahují osobní údaje) jsou vytvářeny, používány, uchovávány a likvidovány v souladu se zákonem.

sloužit

Náš úspěch leží v poskytování excelentních služeb a převyšování základních požadavků v rámci našeho odvětví.

 1. Naši obchodní činnost provádíme spravedlivým a etickým způsobem a vyhýbáme se situacím, které by mohly způsobit střet zájmů nebo vznik konfliktu mezi zájmy společnosti Randstad a našimi soukromými zájmy.
 2. Nenabízíme, nevyplácíme ani nepřijímáme úplatky ani neposkytujeme žádné hodnotné věci, které by mohly zapříčinit nepřípustné výhody nebo jejich získání naznačovat.
 3. Nenabízíme ani neposkytujeme dary, pohoštění nebo jiné hodnotné věci, které by mohly zapříčinit nepřípustné výhody nebo jejich získání naznačovat.

důvěřovat

Jednáme s respektem. Vážíme si našich vztahů a s druhými jednáme spravedlivě.

 1. S ostatními zacházíme spravedlivě, jednáme s péčí a uvážením a respektujeme lidská práva. Netolerujeme jakékoli zastrašování ani obtěžování.
 2. Respektujeme právo na soukromí, zajišťujeme ochranu důvěrných informací a důvěrné informace ostatních nezneužíváme k našemu prospěchu.
 3. Nezneužíváme majetek společnosti Randstad pro osobní účely, včetně softwaru, systémů nebo databází.

současné prosazování všech zájmů

Vnímáme širší souvislosti a svoji společenskou odpovědnost bereme vážně. Z našeho podnikání musí vždy těžit celá společnost.

 1. Oceňujeme rozmanitost a inkluzi. Poskytujeme rovné příležitosti a nediskriminujeme na základě věku, barvy pleti, zdravotního postižení, pohlaví, rodinného stavu, národnosti, rasy, etnického původu, náboženství, kultury, sexuální orientace nebo jiných irelevantních či nezákonných charakteristik.
 2. Dáváme ruce pryč od každého, kdo je spojen s terorismem nebo jinou trestnou činností.
 3. Neposkytujeme dary jakýmkoli kandidátům na veřejnou nebo soukromou funkci či politickým stranám a neprosazujeme žádné politické zájmy.

usilování o dokonalost

Vždy se snažíme zlepšovat a inovovat. Jsme zde, abychom potěšili naše klienty a pracovníky ve všem, co děláme, až do těch nejmenších detailů. A díky tomu jsme o krok před konkurenty.

 1. Zdraví a bezpečnost vnímáme jako jednu z priorit. To zahrnuje jak naše stávající, tak budoucí možné pracovníky (i agenturní zaměstnance).
 2. Uchováváme a poskytujeme úplné, spravedlivé, včasné, přesné a srozumitelné záznamy, smlouvy a finanční informace.
 3. Zohledňujeme a snažíme se minimalizovat dopady našeho podnikání na životní prostředí.

Každý, kdo má podezření, že došlo k porušení těchto Obchodních zásad, může využít náš Postup pro oznamování nevhodného chování.

V případě zjištění porušení těchto Obchodních zásad by zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání měli své obavy sdělit nejprve prostřednictvím standardních (místních) kanálů pro oznamování, a to buď prostřednictvím místního vedení nebo kontaktních osob, např. prostřednictvím oddělení lidských zdrojů, právního oddělení, určené osoby, kanceláře pro podávání stížností, místního pracovníka pro integritu atd. Oznamování nevhodného chování přímo vedení je nejrychlejší, nejvýhodnější a nejlepší způsob, jak zajistit dobré a otevřené pracovní prostředí napříč skupinou Randstad.Pokud jsou místní kanály nevhodné nebo neúčinné nebo pokud si stěžovatel nepřeje své obavy vyjádřit napřímo, zvažte jako poslední možnost využití Linky integrity, jak je stanoveno v Postupu pro oznamování nevhodného chování. Všechny obavy vznesené prostřednictvím Linky integrity budou řešeny jako přísně důvěrné a se zárukou, že proti zaměstnanci, který porušení v dobře víře nahlásil, nebudou podniknuta žádná odvetná opatření. Oznámené případy budou okamžitě prošetřeny a v případě potřeby budou přijata vhodná nápravná opatření. Přestože jsou oznámení učiněná prostřednictvím Linky integrity anonymní, vyšetřování problému značně pomůže, pokud je vaše totožná známa.

Postup oznamování nevhodného chování a kontaktní údaje linky integrity naleznete na randstad.cz.

směrnice obchodních zásad