Znění podmínek

1. Provozovatel webové stránky

Tyto webové stránky jsou ve vlastnictví a ve správě společnosti Randstad HR Solutions s.r.o. se sídlem Jungmannova 26/15 Nové Město Praha 1, Česká republika, společnosti ze skupiny společností Randstad N.V. (se sídlem Diemermere 25, 1112 TC, Diemen, Nizozemí.

2. Použití tohoto dokumentu

2.1 Tato ujednání se vztahují na všechny právní vztahy mezi Vámi a Randstad HR Solutions s.r.o., přímo nebo nepřímo spojené s těmito stránkami a obsahem v nich obsaženým nebo těmito stránkami zprostředkovaným (včetně vzhledu stránek, rozložení jejich obsahu, jejich pojetí, informací, textů, grafiky, obrázků, ochranných známek, log, názvů produktů a softwaru; to vše je společně dále nazýváno jen jako „materiál“ a tyto stránky a materiál jsou dále nazývány jen jako „webové stránky“).
2.2 Randstad HR Solutions s.r.o. Vám poskytuje oprávnění k přístupu a užití těchto webových stránek v souladu s těmito podmínkami. Vstupem na tyto webové stránky nebo užíváním těchto webových stránek nebo pokračováním v prohlížení nebo užívání těchto webových stránek souhlasíte s těmito ujednáními, a to i poté, co dojde ke změnám těchto webových stránek nebo ke změnám těchto ujednání (dle ustanovení 2.4 níže). Veškeré podmínky a ujednání, které si na takový právní vztah přejete aplikovat, se tímto výslovně zamítají.
2.3 Obchodní podmínky Randstad HR Solutions s.r.o. nebo Randstad N.V. se budou aplikovat na všechny případy představení potenciálního zaměstnance jakékoli zaměstnavatelské organizaci. Kopie těchto obchodních podmínek jsou k dispozici u příslušných společností a lze je získat přímo od kterékoliv z nich.
2.4 Randstad HR Solutions s.r.o. si vyhrazuje právo a je kdykoliv a bez předchozího upozornění oprávněna (i) zrušit nebo omezit takový přístup a užívání, (ii) pozměnit nebo doplnit obsah těchto webových stránek a tato ujednání a (iii) vybírat poplatky a následně tyto poplatky zvýšit.
2.5 Všechny nabídky předložené prostřednictvím těchto webových stránek mohou být společnostmi Randstad HR Solutions s.r.o. nebo Randstad N.V., předkladateli nabídek práci nebo pracovními agenturami zrušeny před akceptací i ihned po akceptaci.

3. Užívání webových stránek

3.1 Tyto webové stránky jsou chráněny právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, právy k databázi a právy k ochranným známkám, a tato práva jsou majetkem společnosti Randstad N.V., jejích nabyvatelů licence nebo tvůrců obsahu těchto webových stránek.
3.2 Randstad Holding N.V., její nabyvatelé licence a tvůrci obsahu těchto Webových stránek Vám pouze poskytují odvolatelné a nevýhradní právo, které nesmí být dále sublicencováno ani převedeno, užít tyto webové stránky pouze pro (i) osobní nekomerční použití v případě uchazečů o zaměstnání, (ii) v případě osob nabízejících zaměstnání a personálních agentur pro účely související s náborem uchazečů o zaměstnání, kteří poskytli informace na tyto webové stránky nebo prostřednictvím těchto webových stránek (což znamená, mimo jiné, že předkladatelé nabídek práce a personální agentury odlišné od Randstad HR Solutions s.r.o. nebo Randstad N.V. se mohou s těmito informacemi seznámit a použít je pro konkrétní nabídku zaměstnání, a nikoliv zejména k poskytování těchto informací veřejnosti, kopírování části databáze nebo k jejímu užití za účelem propagace svých služeb) a (iii) pokud nejste uchazeč o zaměstnání, osoba nabízející práci nebo potencionální zaměstnavatel, k osobnímu a nekomerčnímu užití (což mimo jiné znamená, že předkladatelé nabídky práce ani personální agentury nemohou být požádány o poskytování služeb jiným způsobem, než je zaměstnanecký vztah, který se snaží s uchazečem o zaměstnání samy uzavřít). Použití jakéhokoli softwaru, který je případně k dispozici ke stažení z těchto webových stránek, pokud je licenční smlouva přiložena nebo je součástí takového softwaru, podléhá podmínkám takové licenční smlouvy s koncovým uživatelem, s vyloučením aplikace těchto ujednání a podmínek. Pokud však taková smlouva pro koncového uživatele nelze z jakéhokoliv důvodu použít, užívání takového softwaru se řídí těmito podmínkami.
3.3 Jakékoliv užití těchto Webových stránek jinak než v souladu s článkem 3.2 (včetně zveřejňování, kopírování jinak než prohlížením stránek náležejících k webovým stránkám, spam, útoky DoS, automatické vyhledávání, spidering, užívání inteligentních nástrojů, cokoliv co může snížit výkonnost webových stránek, sběr, úpravy, rámování, přenos nebo distribuci) (i) je zakázáno bez předchozího souhlasu Randstad HR Solutions s.r.o. a (ii) může představovat porušení práv duševního vlastnictví, být trestným činem nebo vést k nároku na náhradu škody.
3.4 Budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se vašeho užívání webových stránek. Budete dodržovat veškeré přiměřené instrukce, které jsme Vám ohledně webových stránek sdělili nebo Vám sdělíme.
3.5 Nesete odpovědnost za užití těchto webových stránek jakoukoli osobou užívající Vaše heslo. Budete své heslo uchovávat v tajnosti a zabráníte neoprávněným osobám přístup k webovým stránkám pomocí Vašeho hesla.

4. Vaše materiály

4.1 Ručíte za to, že všechny materiály, které předložíte, pošlete nebo nahrajete na webové stránky ("Vaše materiály") (i) jsou legální, slušné, upřímné a pravdivé, (ii) jsou v souladu se všemi zákony, předpisy a nařízeními, (iii) neporušují práva duševního vlastnictví ani užívací práva třetí osoby, (iv) nejsou předmětem žádné povinnosti mlčenlivosti a nejsou ani jinak chráněné, (v), nejsou urážlivé, obscénní, vulgární, pornografické ani jinak problematické, (vi) neobsahují chyby, červy a viry ani (vii) nejsou podvodné, falešné, nespolehlivé ani zavádějící. Souhlasíte s tím, že Randstad HR Solutions s.r.o. nebo Randstad N.V. mohou odstranit Váš materiál z Webových stránek, pokud se domnívají, že jste porušil(a) předcházející větu.
4.2 Poskytujete společnosti Randstad HR Solutions s.r.o. teritoriálně neomezenou, nevýhradní, neodvolatelnou a časově neomezenou licenci k užívání, zveřejňování, kopírování, úpravám, zobrazování, zobrazování v rámech, přenášení a/nebo distribuci Vašeho materiálu za jakýmkoliv účelem (dohromady „užití Vašeho materiálu“), přičemž se rozumí, že Vaše osobní údaje budou vždy v držení společnosti Randstad HR Solutions s.r.o. v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů.

5. Spoléhání se na tyto webové stránky a vztahy mezi návštěvníky

5.1 Na tyto webové stránky byste se neměl(a) spoléhat ohledně správnosti a pravdivosti informací zde uvedených, neboť nepředstavují žádnou formu poradenství nebo doporučení. Jakákoli ujednání mezi Vámi a třetí osobou, která je na těchto stránkách prezentována nebo uvedena, jsou zcela na Vaše vlastní riziko a odpovědnost.
5.2 Nic na těchto webových stránkách není považováno a nemůže být považováno za nabídku k uzavření smluvního vztahu a Randstad HR Solutions s.r.o. nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky a není zodpovědná za to, že najdete vhodné zaměstnání nebo že naplníte Vámi inzerované volné místo.

6. Propojení

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky a další webové stránky mohou obsahovat odkazy na tyto webové stránky. Randstad HR Solutions s.r.o. není odpovědna za takové jiné webové stránky či dostupnost takových odkazů. Jakýkoli odkaz na těchto webových stránkách je poskytován pouze pro Vaše pohodlí a takové odkazy na webové stránky nebo webové stránky, které odkazují na tyto webové stránky, nejsou chápány jako doporučení a ani nemohou být vykládány jako jakákoli doporučení/schválení těchto jiných webových stránek společností Randstad HR Solutions s.r.o.

7. Odpovědnost

7.1 Společnosti Randstad HR Solutions s.r.o. nebo Randstad Holding NV neposkytují ohledně webových stránek žádná prohlášení, záruky ani podmínky, ať již výslovné nebo implikované, zákonné nebo jiné, pokud jde o podmínky uspokojivé kvality, výkonu, vhodnosti pro daný účel ani jiné záruky, což se týká i toho, zda webové stránky (i) jsou kompatibilní s jakýmkoliv hardware a software, které může být užito návštěvníky webových stránek, (ii) fungují v souladu s Vaším očekáváním, (iii) jsou bez chyb, (iv) jsou přesné. Všechna tato prohlášení, záruky a podmínky jsou vyloučeny s výjimkou případů, kdy je jejich vyloučení zakázáno zákonem.
7.2 Odpovědnost společnosti Randstad HR Solutions s.r.o. vůči Vám a Váš jediný právní nástroj nápravy ve vztahu ke společnosti Randstad HR Solutions s.r.o. ohledně webových stránek nebo v souvislosti s webovými stránkami (ať už na základě nedbalosti, porušení smlouvy, porušení zákonné povinnosti, odškodnění, soukromoprávního deliktu nebo jinak) je přijmout takové opatření, které jsou odůvodněně požadované společností Randstad HR Solutions s.r.o. na základě jejího volného uvážení směřujícího k odstranění nebo vymazání chybně vložených údajů nebo údajů, které jsou předmětem sporu, nebo k opravě chybně zadaných údajů.
7.3 Tato ujednání nevylučují odpovědnost (pokud existuje) vůči Vám za škodu na zdraví nebo smrti z nedbalosti nebo podvodu společnosti Randstad HR Solutions s.r.o. nebo Randstad N.V. nebo z důvodu čehokoliv, ohledně čeho by bylo pro Randstad HR Solutions s.r.o. nebo Randstad N.V. nezákonné vyloučit jejich odpovědnost nebo se o vyloučení odpovědnosti pokusit.
7.4 S výjimkou případů uvedených v článku 7.3 nebude ani Randstad N.V., ani společnosti z její skupiny, odpovědny vůči Vám jakýmkoliv způsobem (ať už na základě nedbalosti, porušení smlouvy, porušení zákonné povinnosti, odškodnění, soukromoprávního deliktu nebo jinak) za zranění, smrt, náklady, škody nebo přímé, nepřímé či následné škody (přičemž všechny tři zahrnují čistě ekonomickou ztrátu, ušlý zisk, ztráta obchodních příležitostí, újmu na dobrém jménu a podobné ztráty), ať již je bylo možné očekávat nebo ne a ať k nim dojde jakkoliv, v důsledku nebo v souvislosti s užitím nebo spoléháním se na tyto webové stránky, včetně ztrát v důsledku působení jakéhokoli počítačového viru. Při užívání těchto webových stránek je Vaší povinností spustit antivirový program.
7.5 Souhlasíte, že odškodníte Randstad HR Solutions s.r.o. nebo Randstad N.V. za veškeré náklady, výdaje, závazky, zranění, škody, nároky, požadavky, soudní řízení a soudní náklady, které Randstad HR Solutions s.r.o. nebo Randstad N.V. vynaloží nebo jim vzniknou v důsledku (i) užití Vašeho materiálu nebo (ii) v důsledku toho, že porušíte tyto podmínky.

8. Ochrana soukromí

Prohlášení společnosti Randstad HR Solutions s.r.o. o ochraně soukromí je možné shlédnout po kliknutí zde. Toto prohlášení je součástí těchto ujednání a stanoví naše postupy ve vztahu k držení, užití a zpracování informací, které společnost Randstad HR Solutions s.r.o. od Vás případně získá v průběhu užívání těchto webových stránek.

9. Rozhodné právo a obecná ustanovení

9.1 Vytvoření, existence, výklad a platnost těchto ujednání ve všech směrech nebo některého z těchto ujednání nebo jakékoliv spory, které mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s (i) jakýmkoliv právním vztahem mezi Randstad HR Solutions s.r.o. a Vámi, který se přímo nebo nepřímo vztahuje k těmto webovým stránkám, (ii) těmto ujednáním, (iii) užití webových stránek nebo (iv) užití Vašich materiálů, se řídí právem České republiky a příslušný soud v Praze bude mít výhradní pravomoc řešit veškeré takové spory.
9.2 Tato ujednání (včetně prohlášení o ochraně soukromí uvedeného v ustanovení 8) obsahují všechna ujednání mezi Vámi a Randstad HR Solutions s.r.o., pokud jde o užívání webových stránek.
9.3 Pokud některé ustanovení těchto ujednání je nebo se stane nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným v jakémkoli právním řádu, nebude to mít vliv na (a) zákonnost, platnost nebo vynutitelnost takového ustanovení nebo jiných ustanovení v jiném právním řádu, ani na (b) zákonnost, platnost nebo vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení těchto ujednání v takovém právním řádu.
9.4 Vzdání se (ať již výslovné nebo implicitní) ze strany společnosti Randstad HR Solutions s.r.o. některého z ustanovení těchto ujednání nebo jakékoliv porušení nebo neplnění ze strany Randstad HR Solutions s.r.o. některého z těchto ustanovení nebude představovat pokračující zřeknutí se téhož a takové vzdání se nebude bránit společnosti Randstad HR Solutions s.r.o. následně vymáhat ustanovení těchto ujednání, kterých se nezřekla, ani věnovat se jakémukoli následnému porušení nebo neplnění druhou stranou podle kteréhokoliv ustanovení těchto ujednání.
9.5 Osoba, která není smluvní stranou těchto ujednání, nemá právo uplatnit nároky ani využívat výhody z těchto ujednání. Každá společnost ze skupiny společností je ale oprávněna uplatnit a mít prospěch z ustanovení těchto ujednání, jako kdyby byla jejich smluvní stranou. Podobně každý zaměstnanec Randstad HR Solutions s.r.o. nebo Randstad N.V., dodavatel, subdodavatel nebo osoba/strana, pro kterou Randstad HR Solutions s.r.o. nebo Randstad N.V. nese zprostředkovanou odpovědnost, má oprávnění využít ustanovení těchto ujednání, jako kdyby byla jejich smluvní stranou.