APPS jako největší sdružení legálně působících agentur práce v ČR se aktivně a dlouhodobě podílí na zlepšování prostředí agenturního zaměstnávání a pracovního trhu, čímž je aktivní součástí sociálního dialogu v České republice. Návrhy na zlepšení stavu v oblasti agenturního zaměstnávání se v současnosti promítly do legislativních předloh Ministerstva práce a sociálních věcí obsažených v novelizacích zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce a dalších doprovodných zákonů, které upravují činnosti agentur práce. Navržené změny jsou rozumným kompromisem vzešlým z dialogu ministerstva, odborů, zástupců zaměstnavatelů, agentur páce i kontrolních orgánů. APPS vládní návrh MPSV v jím předloženém znění podporuje.

Předložené novely a to především ST 911 (zákon o zaměstnanosti) a částečně i ST 903 (zákoník práce), mají ve svých parametrech ambici dále zpřísnit činnost agentur práce, ale i zlepšit podmínky samotných agenturních zaměstnanců. 

Z pohledu legislativy se jedná především o zcela nový § 307b zákona o zaměstnanosti, zavedení kauce 500 tis. Kč pro stávající i nové agentury, vznik stálé Komise Generálního ředitelství úřadu práce pro přidělování nových licencí agenturám, zpřísnění peněžitých sankcí a řadu dalších opatření.

Z hlediska stálé činnosti pro zlepšení trhu a boje proti nekalým praktikám je APPS členem pracovní komise pro agenturní zaměstnávání řízené náměstkem Ministerstva práce a sociálních věcí. Členy této komise jsou dále zástupci vedení odborů KOVO, Generálního ředitelství Inspektorátu práce a další vedoucí pracovníci MPSV.

APPS je rovněž zastoupena v Pracovní komisi MV ČR pro průmyslové zóny, která má za cíl mj. posílit bezpečnost,zlepšit podmínky pracovníků v průmyslových zónách a v neposlední řadě bojovat s nelegálním a zastřeným agenturním zaměstnáváním.Nejvýznamnějším problémem současného trhu práce je činnost tzv. pseudoagentur, tj. nelicencovaných firem,které se často jenom jako agentury tváří, ale fungují naprosto mimo legislativní rámec agenturního zaměstnávání, čímž deformují trh práce 

a poškozují zejména zaměstnance. Zde je prostor se vůči tomuto tzv. zastřenému zaměstnávání jednoznačně vymezit, což není jednoduché, protože jakékoliv plošné omezení se může v řadě dopadů dotknout i poctivých agentur. APPS podporuje poslanecký pozměňovací návrh, kterým se definuje tzv.zastřené agenturní zaměstnávání. Dále vítáme posílení činnosti kontrolních orgánů ze strany Státního úřadu inspekce práce a Finančního úřadu.

V poslední době stále více narůstá problém zneužívání práce občanů Ukrajiny, kteří získali povolení pro práci v Polsku. Toto povolení však neumožňuje legální výkon práce v žádné jiné zemi EU, viz aktuální kauza Rohlík.cz.Z tohoto důvodu APPS podporuje návrh řešit zaměstnávání pracovníků ze 3. zemí prostřednictvím legálních licencovaných agentur práce.

Praha, březen 2017

Mgr. Jaroslava Rezlerová,

Prezidentka APPS