jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Zpracováváme o Vás následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje - můžeme zpracovávat Vaše jméno a další kontaktní údaje (včetně emailové adresy, čísla pevné linky a mobilního telefonu), pohlaví, podpis a používané jazyky.
 • Profesní informace - můžeme zpracovávat informace týkající se Vaší práce, včetně (bez omezení) Vaší pracovní pozice, místa a oddělení.
 • Fotografie a videozáznamy - při účasti na našich akcích, setkáních, konferencích apod. můžeme zpracovávat Vaše fotografie nebo videozáznamy.
 • Výsledky průzkumů – můžeme zpracovávat Vaše odpovědi na otázky v průzkumech.
 • Informace o návštěvách – při vstupu do našich prostor můžeme z bezpečnostních důvodů shromažďovat údaje jako Vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje, registrační značku vozidla, vyžadovat doklad totožnosti apod. Pokud je to ze zákona povinné, můžeme Vás ze zdravotních a bezpečnostních důvodů požádat i o poskytnutí informací o Vašem zdravotním stavu (včetně informací týkajících se virových infekcí, chřipky apod.).
 • Informace, které se s námi rozhodnete sdílet, a obsah naší komunikace - můžeme zpracovávat další informace, pokud se rozhodnete je s námi sdílet (např. během naší komunikace).
 • Informace o obchodních sankcích, které se Vás týkají – můžeme ověřovat, zda jste politicky exponovaná osoba, speciálně určený státní příslušník (SDN) nebo se na Vás jiným způsobem vztahují sankce podle příslušných zákonů či nařízení.

Tyto údaje mohou pocházet:

 • přímo od Vás.
 • nepřímo od Vás, tj.
  • z jiných zdrojů, jako jsou služby třetích stran, které poskytují informace v souvislosti s nabídkami práce;
  • z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou oficiální webové stránky Vaší společnosti.

V druhém případě Vás budeme informovat o účelu a zdrojích údajů, které používáme, když s Vámi budeme komunikovat v souvislosti s pracovní smlouvou, resp. dohodou o pracovní činnosti agenturního zaměstnance, nebo v každém případě do jednoho měsíce od okamžiku, kdy Vaše údaje nepřímo získáme. Výjimkou jsou případy, kdy by poskytnutí těchto informací způsobilo nepřiměřené úsilí. V takovém případě můžeme přijmout alternativní opatření na ochranu Vašich práv a svobod.

proč potřebujeme vaše osobní údaje?

Naše společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené níže:

Správa a řízení smluvního vztahu mezi společností Randstad a našimi obchodními partnery

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi společností Randstad a Vámi jako naším obchodním partnerem; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují plnění smlouvy mezi společností Randstad a naším obchodním partnerem, pro kterého pracujete

Rozvoj obchodu (včetně zasílání přímého marketingu a nabídek) 

V závislosti na okolnostech to může být založeno buď na našem oprávněném zájmu (udržování dobrých vztahů s našimi současnými obchodními partnery, kteří se nerozhodli odhlásit ze zasílání přímého marketingu a nabídek od nás), nebo na vašem souhlasu (v ostatních případech). Vždy se můžete rozhodnout, že od nás nebudete dostávat přímý marketing a nabídky (tj. můžete se odhlásit z odběru) ; viz část "Vaše práva na ochranu údajů" níže.

Zařízení, bezpečnost a pohotovostní plánování

Pro účely oprávněných zájmů společnosti Ransdstad, které zahrnují ochranu a zabezpečení našeho majetku, našich zařízení, našich informačních systémů a našich zaměstnanců

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana zaměstnanců, majetku společnosti, ochrana jejích právních zájmů a řešení právních nároků/sporů

Provádění podnikových transakcí (včetně fúzí, akvizic a odprodejů)

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zájem společnosti Randstad rozvíjet své podnikání prostřednictvím fúzí, akvizic a prodejů

Události

Na základě našeho oprávněného zájmu organizovat akce, abychom mohli lépe budovat a udržovat dobré vztahy s našimi klienty a dodavateli.

Prevence, odhalování a vyšetřování podvodů

Zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, když některé úřady nebo správní orgány požadují informace o našem kontaktu jako klienta; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a správu právních nároků/sporů

IT podpora

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů

Průzkumy (včetně průzkumů spokojenosti)

Na základě našeho oprávněného zájmu provádět průzkum mezi našimi klienty, abychom lépe porozuměli jejich potřebám, zlepšovali naše služby a budovali a udržovali dobré vztahy s našimi klienty. 

Řízení sporů a vedení soudních sporů a vyřizování případných hlášení prostřednictvím Postupu oznamování nevhodného chování

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a řízení právních nároků/sporů s našimi klienty a dodavateli a vyřizování hlášení o případných oznámení nevhodného chování ve společnosti Randstad nebo ve vztahu ke společnosti Randstad

Dodržování právních nebo regulačních požadavků 

Zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností (např. povinnosti uchovávat určité informace včetně osobních údajů podle daňových zákonů)

Sledování a prosazování dodržování zásad a postupů společnosti Randstad

Pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů

Pro provádění interních a externích auditů

Pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří řádný výkon její činnosti a správnost finančního výkaznictví.

jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, pokud tento souhlas neodvoláte. Pokud zpracování není založeno na souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou k uzavření smluvního vztahu s Vámi jako naším obchodním partnerem nebo s naším obchodním partnerem, pro kterého pracujete. Po jeho uzavření budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání tohoto smluvního vztahu a po jeho ukončení dále po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat déle, pokud to bude nezbytné v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo potenciálním sporem (např. tyto osobní údaje potřebujeme k prokázání nebo obhajobě právních nároků), v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat až do ukončení takového sporu; a/nebo abychom mohli splnit jakoukoli zákonnou nebo regulační povinnost (např. pro daňové nebo důchodové účely), v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, jak to tato povinnost vyžaduje. Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu uchováváme Vaše údaje po dobu 5 let od ukončení posledního smluvního vztahu.