Pokud někdy řešíte, jak ve vašem týmu probudit upřímné nadšení, kreativitu a produktivitu, jste zde na správném místě. Motivace zaměstnanců zdaleka není jen o finančním ohodnocení. Jde také o vytvoření atmosféry, ve které se každý člen týmu cítí oceněný a žádaný. V tomto článku se zaměříme na to, co se vlastně skrývá pod pojmem motivace zaměstnanců a proč je důležité pracovníkům dobře porozumět. Také vám nabídneme vám 4 skvělé strategie, které vám pomohou vaše zaměstnance motivovat. 

oslava s kolegy v kanceláři
oslava s kolegy v kanceláři

Podle globální zprávy společnosti Randstad, která se zabývá výzkumem značky zaměstnavatele (REBR), je pozitivní a produktivní pracovního prostředí čtvrtým nejdůležitějším aspektem, který lidé hledají u svého zaměstnavatele. Na prvním místě je samozřejmě plat a benefity. Když však vezmete v potaz, že by 34 % zaměstnanců raději změnilo zaměstnání, než aby pracovalo v toxickém pracovním prostředí, je zřejmé, jak velký vliv má kultura pracoviště na spokojenost a udržení zaměstnanců.

co motivuje zaměstnance?

Motivace je míra odhodlání a energie, které zaměstnanec věnuje své práci a plnění úkolů. Motivaci zaměstnanců určuje mnoho faktorů. Patří mezi ně například:

spokojenost s prací.

Spokojenost s prací vyjadřuje, jakou radost a uspokojení zaměstnanec ze své práce má. To je dáno různými faktory, například úrovní jeho autonomie, kvalifikací pro vykonávanou pozici nebo vztahy s kolegy.

uznání a odměna. 

83,6 % zaměstnanců se domnívá, že uznání má vliv na to, zda  se cítí v práci motivovaní. Globální zpráva odhalila, že k tomu, aby se v práci cítili oceňováni a motivováni, ho nejvíce potřebují pracovníci ve věku 35-44 let a lidé s postgraduálním vzděláním.

kultura na pracovišti. 

Podle globální zprávy je atmosféra na pracovišti čtvrtým nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím podnikání firmy. Z toho vyplývá, že když se zaměstnavatelé zaměří na kulturu na pracovišti, bude to mít přímý dopad na motivaci, angažovanost a celkovou spokojenost zaměstnanců.

příležitosti k rozvoji. 

Nedostatečný kariérní postup je třetím nejdůležitějším důvodem, proč lidé v roce 2023 opouštěli svého zaměstnavatele. Pokud zaměstnanci nevidí, kam směřují, mohou se cítit demotivovaní a mohou mít tendenci hledat si jiné zaměstnání.

soulad s hodnotami organizace. 

Pokud jsou postoje zaměstnanců v souladu s cíli a posláním společnosti, jejich práce se pro ně stává smysluplnou a motivuje je.

proč je důležité porozumět zaměstnancům.

Pochopení individuálních potřeb vašich zaměstnanců je prvním krokem k vytvoření otevřené a příjemné kultury na pracovišti, v jejímž centru stojí motivovaní a angažovaní pracovníci. Pokud porozumíte specifickým potřebám vašich lidí a dokážete je také uspokojit, pokládáte tím základy pracovní kultury, která nejen přitahuje špičkové talenty, ale také je udržuje a formuje. 

žena pracující z kavárny na počítači
žena pracující z kavárny na počítači

A jak zjistit, co vaši zaměstnanci potřebují? K tomu vám pomohou například:

personalizované průzkumy mezi zaměstnanci. 

Vytvořte zaměstnanecký průzkum, který přesahuje rámec standardních otázek a zabývá se specifickými potřebami a ambicemi každého zaměstnance. Ptejte se na styl práce, preferované metody komunikace a cíle osobního rozvoje. To vám pomůže pochopit individuální potřeby vašich zaměstnanců a přizpůsobit jim vaše motivační strategie.

skupinové diskuze. 

Fokusní skupiny dávají zaměstnancům příležitost diskutovat mezi sebou a vzájemně sdílet své potřeby a zdroje motivace. Je důležité, aby byl diskuzím přítomen také nezávislý mediátor, který zajistí, že se skupina nenechá unést nebo neodbočí od tématu.

teambuildingové aktivity. 

Různé týmové aktivity mohou vašim lidem pomoci lépe se poznat, cítit se spolu příjemně a uvolněně a bez obav se navzájem podělit o to, co skutečně prožívají. 

4 strategie, jak nejlépe motivovat zaměstnance.

1. zpětná vazba mezi kolegy

Pokud chcete zvýšit hodnotu zpětné vazby ve vaší organizaci, podporujte své zaměstnance, aby si ji poskytovali navzájem. Podpoříte tím také kulturu spolupráce v rámci firmy. Jestliže jsou zaměstnanci povzbuzování k poskytování zpětné vazby svým kolegům, vytváří se tím dynamická smyčka, která je efektivnější než tradiční komunikace shora dolů. Lidé vždy raději obdrží zpětnou vazbu od kolegy, se kterým mají kamarádské vztahy, než od vedoucího.

2. flexibilní pracovní podmínky

Z průzkumu také vyplynulo, že potřeba větší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je hlavním důvodem odchodu lidí ze zaměstnání. Klíčem k nalezení této rovnováhy může být práce na dálku.

Nabídka flexibilních pracovních podmínek je jednak projevem vašeho zájmu o pohodu zaměstnanců, jednak důkazem vaší důvěry, že vaši zaměstnanci dobře pracují bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Možnost oddělit pracovní život od soukromého pomáhá zvýšit motivaci zaměstnanců a jejich nadšení pro práci.

Pokud je to možné, pokuste se svým lidem nabídnout hybridní práci a umožnit jim pracovat pár dní z kanceláře a pár dní z domu. Zaměstnanci tak získají flexibilitu práce z domova a zároveň sociální a komunikační výhody práce v kanceláři.

3. programy zaměřené na systematické oceňování zaměstnanců.

Programy zaměřené na odměňování pomáhají zaměstnancům růst a rozvíjet se. Pravidelné oceňování je prvním krokem k vytvoření pozitivního pracovního prostředí, kde se zaměstnanci za svůj přínos dočkají uznání a odměny. Pozitivní dopad těchto programů hraje zásadní roli na profesní cestě zaměstnanců, zvyšuje jejich morálku a také spokojenost s prací.

Zkuste začít s málem. Nabídněte například dárkový poukaz do kavárny v hodnotě 150 Kč každému, kdo dosáhne svých cílů nebo splní KPI za daný týden. Od toho můžete přejít k něčemu většímu, například vytvořit čtvrtletní bonusový systém, nabízet odměny pro zaměstnance měsíce nebo dokonce příležitosti k rozvoji dovedností a ke kariérnímu postupu pro nejlepší pracovníky.

4. podpora pohody a dobrého života.

Podpora pohody a dobrého života může zahrnovat podporu duševního zdraví, zvýhodněné členství v posilovně, flexibilní pracovní podmínky, zdravotní prohlídky, podporu péče o děti, zdravé občerstvení nebo jakékoli jiné iniciativy zaměřené na fyzickou, duševní a emocionální pohodu zaměstnanců.

Pokud zaměstnancům nabídnete výhody zaměřené na zlepšení jejich života, dáváte jim tím najevo, že vám záleží na jejich zdraví a štěstí. Zároveň tím posilujete jejich motivaci a ruku v ruce s tím i úspěch organizace.

Než vyberete iniciativy, které budete podporovat, zkuste se nejprve zeptat svých zaměstnanců, jaký druh pobídek by pro ně byl nejpřínosnější. Určitě velmi ocení, že mají možnost podílet se na vašem rozhodnutí. Zároveň si tím pojistíte, že zavedete takové iniciativy, které zaměstnanci doopravdy chtějí.

Motivace zaměstnanců pomáhá ke zvýšení jejich angažovanosti, produktivity a celkové spokojenosti s prací. Mít strategii, jak motivovat své lidi, je klíčem k vytvoření příznivého a dynamického pracovního prostředí. Nejlepší způsob, jak zjistit, co vaše zaměstnance bude nejvíce motivovat, je promluvit si s nimi a zeptat se jich. Nabídka pravidelné zpětné vazby, skvělých benefitů a flexibilních pracovních podmínek je ale bez ohledu na to vždy skvělým začátkem, který zaměstnanci ocení.

Pokud vás zajímá více informací o tom, co zaměstnanci aktuálně nejvíce žádají, stáhněte si výsledky našeho průzkumu zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research. Díky nim lépe porozumíte trendům v oblasti náboru a nedostatku talentů na trhu, můžete se podívat na porovnání dat z různých odvětví a získat cenné informace o tom, kam se budou vyvíjet očekávání dnešních zaměstnanců.